Home

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบบริหารคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ TS (IATF) 16949 ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

ไม่ว่าท่านจะต้องการที่ปรึกษาเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานใหม่หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่านทำอยู่เรามีที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์และทักษะที่จะช่วยท่านในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO ชั้นนำของประเทศกับบริการที่หลากหลายของเราสามารถช่วยองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำและขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO เราให้บริการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบพร้อมการรับรองสำหรับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเรา

ISO 9001:2015

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 มุ่งเน้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตในการทำงาน กระตุ้นให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุน ลดของเสียให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้คู่ค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

ISO 14001:2015

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 ช่วยลดผลกระทบที่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ พลังงานอย่างมีคุณค่า ลดความเสี่ยงภายใต้กระบวนการผลิตและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยการใช้เทคนิคการควบคุม เช่น reduce, reuse, recycle

ISO 45001:2018

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่เป็นผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและบริการขององค์กร ช่วยส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยรับรองว่าองค์กรของท่านจะผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 100 เปอร์เซ็นต์

ISO 39001:2012

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Traffic Safety Management System) โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในกระบวนการการเดินทางการขนส่งขององค์กร ช่วยส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

CODEX GMP

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ CODEX GMP   เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

GMP & HACCP

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ HACCP หรือ (Hazards Analysis and Critical Points) คือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยรับรองว่าองค์กรของท่านจะผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP & HACCP 100 เปอร์เซ็นต์

IATF 16949:2016

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ IATF 16949:2016   มาตรฐาน IATF 16949:2016 ประสานรวมการตรวจประเมินและการรับรองทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในทั่วโลก โดยมาแทนที่มาตรฐาน ISO/TS 16949 มาตรฐานสากลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อการจัดการคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันข้อบกพร่อง

IN-HOUSE TRAINING

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO โดยตรง เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมออกวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรม