รับทำระบบ ISO 9001:2015

ที่ปรึกษา ISO รับทำระบบ ISO 9001:2015 บริหารคุณภาพ

TQA ที่ปรึกษา ISO รับทำระบบ ISO 9001:2015 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี พร้อมขอใบรับรองกับหน่วยงานตรวจประเมิน (Certification Body: CB) ในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด รับประกันตรวจผ่านได้รับใบรับรอง 100% โดยการช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และผู้ตรวจประเมินร้องขอ ออกแบบเอกสารคุณภาพให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรให้เข้าใจง่าย เอกสารน้อยเหมาะสำหรับ SME และบริษัทที่ไม่เคยทำ ISO มาก่อน ทำระบบให้ได้ทั้งคุณภาพองค์กรและใบรับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดของเสียและเพิ่มผลผลิตเพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้วยทีมที่ปรึกษา ISO

เราเป็นบริษัท ที่ปรึกษา ISO ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบบริหารคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ TS (IATF) 16949 ขอให้ท่านมั่นใจในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะ ที่ปรึกษา ISO 9001:2015

หากปัญหาของคุณคือ

1. ต้องการระบบ ISO ไม่เคยทำ ISO มาก่อน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
2. ยังไม่มีพนักงานที่ดูแลระบบมาตรฐาน ISO โดยตรง
3. เริ่มต้นจัดทำเอกสารไม่ถูกไม่มีตัวแบบในการจัดทำระบบ
4. ต้องการทำ ISO ให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
5. กังวลว่าทำแล้วจะตรวจขอรับรองไม่ผ่าน

 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขจัดปัญหาข้างต้นให้กับคุณด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ISO

บริการของเรา

1. รับทำ ISO 9001:2015 พร้อมขอใบรับรองกับหน่วยงานตรวจประเมิน (Certification Body: CB) ในระยะเวลาที่ลูกค้าร้องขอ รับประกันตรวจผ่านได้รับใบรับรอง 100% โดยการช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และผู้ตรวจประเมินร้องขอ
2. รับทำเอกสาร ISO 9001, ออกแบบเอกสารคุณภาพให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรให้เข้าใจง่าย เอกสารน้อยเหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่เคยทำ ISO มาก่อน
3. ทำระบบให้ได้ทั้งคุณภาพองค์กรและใบรับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดของเสียและเพิ่มผลผลิตเพื่อช่วยในการลดต้นทุน
4. สร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ ISO
5. ทำระบบ ISO 9001:2015 โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าขององค์กรได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ
6. ช่วยลดต้นทุนในการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 โดยการนำเสนอราคาที่ประหยัดและเหมาะสม
7. รับฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ISO 9001:2015 สอนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ลูกค้าต้องการ

 

จำนวนพนักงาน 1-50 คน
55,000.- (7 MAN-DAY)

อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015

จัดทำเอกสาร

อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน Internal Audit ISO 9001:2015

การซ้อมตรวจประเมิน (Pre-audit) โดยผู้ตรวจประเมิน

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและ Vat 7%

ราคาข้างต้นสำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพปริมณฑล

จำนวนพนักงาน 51-200 คน
75,000.- (9 MAN-DAY)

อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015

จัดทำเอกสาร

อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน Internal Audit ISO 9001:2015

การซ้อมตรวจประเมิน (Pre-audit) โดยผู้ตรวจประเมิน

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและ Vat 7%

ราคาข้างต้นสำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพปริมณฑล

รับประกันตรวจผ่าน 100%

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

บริษัท ซินเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

"ขอขอบคุณ บริษัทที่ปรึกษา TQA เข้ามาช่วยวางระบบ ISO 9001:2015 ด้านการบริการเกี่ยวกับบำรุงรักษา Cooling Tower ทำให้ภาพรวมคือทุกฝ่ายเข้าใจเนื้อหา ภาพของข้อกำหนด ISO9001 เข้าใจง่าย ทำเรื่องยากให้ดูง่ายทั้งการสอนและเชิงปฏิบัติการ เข้าใจหลักการทำงานของระบบนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

บริษัท ไทยธนโชติ จำกัด

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้เข้าโครงการจัดทำระบบ ISO9001:2015 โดยที่ปรึกษา TQA ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในการสร้างกระบวนการทางวิศวกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงาน และสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดในแต่ละหน่วยงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาในการประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ"

บริษัท ริลซัน อินดัสทรี ไทยแลนด์ จำกัด

"ดำเนินธุรกิจผลิตปะเก็นเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศได้เข้าโครงการจัดทำระบบ ISO9001:2015 โดยที่ปรึกษา TQA ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเราได้เยอะมากเรื่องการจัดทำเอกสาร การวิเคราะห์กระบวนการให้สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจ สร้างความเข้าใจในระบบให้กับพนักงานและการวัดประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงาน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร

"เรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ที่ตอบโจทย์และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการและควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ผลตอบกลับที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสะท้อนจุดอ่อนและเป็นมุมมองของคนนอกที่จะช่วยให้ทางบริษัทฯ พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทางผู้บริหารขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา มา ณ ที่นี้ด้วย อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา ISO และสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเชิงลึกได้เป็นอย่างดี อาจารย์ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและตรงประเด็น ทางบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางอาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสต่อๆ ไป ขอบคุณค่ะ"

บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด

"บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการผลิตและบรรจุเคมีเกษตร พบว่าพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำระบบ สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน"

บริษัท เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด

"บริษัท เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการผลิตและบรรจุเคมีเกษตร เราพบว่าเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการติดตามภายในที่เข้มแข็ง ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยสร้างความชัดเจนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงานและการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ"

บริษัท เอ อาร์ เอ็น ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"เรา บริษัท เอ อาร์ เอ็น ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการจัดทำระบบ ISO9001:2015 ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อการปรับปรุงองค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้า อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์"

บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด

"บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด โดยอาจารย์ชเยช ผู้เชี่ยวชาญการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการทำระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน"

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท อาร์ เอส จี แบง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"บริษัท อาร์ เอส จี แบง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO:9001 2015 ในขอบเขตการบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและการจัดการ ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลหมู่บ้าน อาคาร และงานนิติบุคคล เราพบว่าเรามีขั้นตอนที่ทำงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน อาจารย์มีการต่อยอดกระบวนการทำงานเดิมที่เราประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกำกับดูแลในการทำงานให้ง่ายขึ้น ขอบคุณค่ะ"

บริษัท คอร์เฮ้าส์ ประเทศไทย จำกัด

"บริษัท คอร์เฮ้าส์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO ในขอบเขตการบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหา ผลิตและจำหน่ายแกนกระดาษ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความรู้ในการจัดทำกระบวนการทำงานให้มีประสิทธาภพและวัดผลการปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการ สามารถสอบกลับการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เราได้รับประโยชน์จากโครงดำเนินการเชิงปฏิบัติการของที่ปรึกษาเป็นอย่างมาก จากนี้ไปเราจะรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดและพัฒนาองค์กรตามคำมั่นสัญญาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ขอบคุณมากครับ"

บริษัท ทรูพร็อพเพอตี้ เซอร์วิส จำกัด

"บริษัท ทรูพร็อพเพอตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO:9001 ในขอบเขตการประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามระเบียบและขั้นตอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ "

ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

  1. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2. จัดทำเอกสาร
  3. อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน Internal Audit ISO 9001:2015
  4. การซ้อมตรวจประเมิน Pre-audit
  5. การขอรับรองกับทางสถาบันผู้ตรวจประเมิน (Certification Body)

*** ซึ่งตามกระบวนการข้างต้นทั้งหมดนี้ทาง TQA จะช่วยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ท่านจนผ่านการรับรอง 100% ***

โดยมุ่งเน้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน กระตุ้นให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุน ลดของเสียให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ จัดทำระบบเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อคู่ค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสารเน้นแต่เอกสารสำคัญ

1. ทำเอกสาร ISO 9001:2015 ตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
2. จัดทำเอกสารคุณภาพ ISO 9001 สร้างคู่มือปฏิบัติงานสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน