รับทำระบบ ISO 39001:2012

จัดทำระบบ ISO 39001:2012 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Traffic Safety Management System)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในกระบวนการการเดินทางการขนส่งขององค์กร ช่วยส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

รับประกันตรวจผ่าน 100%

โดยมุ่งเน้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในกระบวนการการเดินทางการขนส่งขององค์กร ช่วยส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

  1. จัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
  2. จัดทำเอกสารคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
  3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 39001:2012
  4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน (Pre-audit)