CODEX GMP

จำนวนพนักงาน 1-50 คน
45,000.- ( 6 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล

65,000.- ( 8 MAN-DAY )
85,000.- ( 10 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล