หลักสูตร In-House Training

ฟรีพร้อมออกใบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมสูงสุด 30 ใบ ทุกหลักสูตร

2 คอร์สขึ้นไปลดราคาพิเศษ

Course No.หลักสูตรระยะเวลาใบเสนอราคา
QMS-01แนะนำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และข้อกำหนด1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-02การตีความข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:20152 วันขอใบเสนอราคา
QMS-03เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 2 วันขอใบเสนอราคา
QMS-04การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-05ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (KPI for ISO 9001:2015) 1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-06ตัวแทนระบบบริหารฝ่ายคุณภาพ 1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-07การวิเคราะห์ภาวะความล้มเหลวและผลกระทบจากกระบวนการ FMEA2 วันขอใบเสนอราคา
QMS-08กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process: PPAP)1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-09Advanced Product Quality Planning (APQP)1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-10Measurement System Analysis (MSA)1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-11Statistical Process Control (SPC)1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-12Control Plan1 วันขอใบเสนอราคา
QMS-13 IATF 16949:2016 Awareness and Requirement 2 วันขอใบเสนอราคา
EMS-01แนะนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:20151 วันขอใบเสนอราคา
EMS-02การตีความข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:20152 วันขอใบเสนอราคา
EMS-03เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม2 วันขอใบเสนอราคา
EMS-04การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม1 วันขอใบเสนอราคา
EMS-05กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย1 วันขอใบเสนอราคา
EMS-06ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR)1 วันขอใบเสนอราคา
EMS-07การจัดทำระบบและเตรียมเอกสารในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:20182 วันขอใบเสนอราคา
EMS-08การควบคุมคุณภาพการทำงานด้านความปลอดภัยด้วยเทคนิควิเคราะห์ความเสี่ยง1 วันขอใบเสนอราคา
EMS-09ISO 45001:2018 Internal Safety and Health Audit 2 วันขอใบเสนอราคา